wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » RODO

RODO

Szanowni Państwo,

Firma Beata Gabriel będąca właścicielem serwisu taniedrukowanie.com pragnie poinformować o przyjęciu nowego tekstu jednolitego Polityki Prywatności, która w sposób kompleksowy reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, w tym prawa przysługujące podmiotom danych osobowych na gruncie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).

Z tych względów stosując najwyższe standardy ochrony danych oraz realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO pragniemy poinformować Państwa o następującym:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Beata Gabriel  z siedzibą w Wrocławiu, ul. Inżynierska 63, 53-230 Wrocław, , NIP: 8942274747, (dalej jako: Administrator).

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na powyżej podany adres lub poczty elektronicznej na adres: sklep@taniedrukowanie.com.

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej na adres: sklep@taniedrukowanie.com.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji zamówienia i rozwoju serwisu taniedrukowanie.com. Poprzez rozwój serwisu taniedrukowanie.com rozumiemy przetwarzanie danych w następujących celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
a.    w zakresie umieszczenia Pani/Pana danych w serwisie taniedrukowanie.com ich aktualizacji, usuwania z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f oraz punkt 47 Preambuły RODO) - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią;
b.    w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego poprawiania serwisu taniedrukowanie.com i pełnej realizacji nierozerwalnie związanej z działalnością Administratora (art. art. 6 ust. 1 lit. f oraz punkt 47 Preambuły RODO) - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią;
c.    w zakresie zapewnienia kontaktu z Panią/Panem w sprawach związanych z realizacją zamówień;
d.    w zakresie marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych Administratora oraz jego Partnerów, w tym dostawy (art. 6 ust. 1 lit. f oraz punkt 47 Preambuły RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora)
e.    w zakresie rozpatrywania ew. skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustosunkowania się do skargi lub żądania.

4.    W przypadku, gdy Pani/Pan zdecyduje się zamówić usługi Administratora, które mają charakter odpłatny, Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w następujących celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
a.    w zakresie zapewnienia należytej realizacji zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usług - art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);
b.    w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzeniem czynności windykacyjnych obejmujących także możliwość sprzedaży wierzytelności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora);
c.    w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnych usług - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz. U. z 2017 r. poz. 1089] (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

5.    Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a.    zaufanym Partnerom Administratora do celów marketingowych lub analitycznych;
b.    dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora lub jego Partnerów;
c.    dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
d.    podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom usług Administratora;
e.    podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6.    Przetwarzane będą Pani/Pana kontaktowe dane osobowe zgromadzone w publicznych rejestrach i ewidencjach (w tym nazwa, dane kontaktowe i inne dane podane do publicznej wiadomości) - o ile ma to miejsce - udostępnione na Pani/Pana stronie internetowej.

7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:
a.    przez okres niezbędny dla realizacji celów serwisu taniedrukowanie.com, nie później niż przez okres do 3 lat od dnia  wykreślenia Pani/Pana z publicznych rejestrów i ewidencji przedsiębiorców (CEIDG i KRS);
b.    w przypadku celów analitycznych i statystycznych - przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skuteczną realizacją i rozwojem serwisu taniedrukowanie.com;
c.    w przypadku świadczenia usług na Pani/Pana rzecz - przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;
d.    przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych usług,
e.    w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych - przez okres istnienia relacji gospodarczej z Panią/Pana, chyba że wcześniej złoży Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;
w każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania  dane mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

8.    Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a.    współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b.    stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c.    stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
d.    w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) –  współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępnia kopię danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

9.    Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, tj. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

10.    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  prawo do przenoszenia danych.

12.    Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl